Contact

Privacyverklaring Notariskantoor Beunk

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen: 

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 
 •  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. 

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht. 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan 
wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens: 

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren. 
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. 
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster. 
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. 
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. 

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn: 

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster 
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een (koop)overeenkomst waarin u één van de partijen bent 
 • Opdrachten (en andere documenten) van banken en andere geldverstrekkers 
 • Basis Registratie Personen (BRP) 
 • Centraal Testamenten Register (CTR) 
 • Centraal Levens Testamenten Register (CLTR) 
 • Kamer van Koophandel 
 • Verificatie Informatie Systeem (VIS) 
 • Register Europese verklaringen van erfrecht (ESCR) 
 • Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) 
 • Centraal Insolventieregister (CIR) 
 • Huwelijksgoederenregister 
 • Rechtbank 
 • Belastingdienst 
 • Vereniging van eigenaars (VVE) 

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: 

 • Kadaster 
 • Belastingdienst 
 • Betrokken Rechtbank 
 • Centraal Testamenten Register 
 • Centraal Levens Testamenten Register 
 • Kamer van Koophandel 
 • Banken en andere geldverstrekkers 
 • Betrokken makelaars, (financieel) adviseurs, accountants, bewindvoerders, advocaten 

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel 
waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van 
wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). 
Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn 
van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. 

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze 
privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van  een geldig identiteitsbewijs. 

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie 

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) 

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek 
indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de 
persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn 
met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@notariskantoorbeunk.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het 
kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Onze contactgegevens 

Naam kantoor: Notariskantoor Beunk 

Adres: Deldenerstraat 259 

Postcode / Plaats: 7555 AE Hengelo 

Contactpersoon: Dhr. G.W. Beunk 

e-mailadres: info@notariskantoorbeunk.nl